+48 512 847 213

DPS Iwonicz

Prowadzony przez bonifratrów od roku 1923 jako szpital, po dramatycznych latach wojny, po upaństwowieniu i przekształceniu go po wojnie w Dom Opieki Społecznej dla Dorosłych pod zarządem „Caritas”, obiekt powrócił do zakonu bonifratrów w latach 90. Obecnie działa jako Dom Pomocy Społecznej dla 105 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Dużym sukcesem ostatnich lat jest zmodernizowanie ośrodka dla poprawy warunków życia mieszkańców, a także rozwój infrastruktury w ramach Szwajcarsko- -Polskiego Programu Współpracy „Pod bezpiecznym dachem”. Dzięki temu udało się stworzyć nowe możliwości aktywizacji i rehabilitacji podopiecznych. Sukcesem ostatnich lat jest także bardzo dobra współpraca z instytucjami rządowymi i pozarządowymi o zasięgu lokalnym i regionalnym, a także ze społecznością lokalną. Dom usytuowany jest w centrum Cieszyna, niedaleko rynku i posiada dogodny dostęp do obiektów sakralnych, dworców PKS i PKP, placówek kulturalno-oświatowych i sieci handlowych. Placówka mieści się w kompleksie zabytkowych obiektów klasztornych, sięgających swą historią 1700 roku – Fundacja hrabiego Adama Borka. Od momentu powstania fundacji do II wojny światowej Zakon w tych obiektach prowadził szpital. Od 1950 roku do 1990 roku mieścił się tu Dom dla osób dorosłych upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie pod nazwą Zrzeszenie Katolików Caritas. Od 1990 roku w miejscu tym funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów przeznaczony dla psychicznie chorych mężczyzn.
0% przekazanych
Cel : 172 000,00 PLN
0
Darczyńcy
0,00 PLN
Zebrano