+48 512 847 213

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO I POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJI BONIFRATERSKIEJ

Warszawa, dnia 8 marca 2021 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

 1. Serwis Internetowy Fundacji Bonifraterskiej, dostępny pod adresem https://fundacjabonifraterska.org/, prowadzony jest przez Fundację Bonifraterską z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 12, 00-213 Warszawa, KRS 0000134759, REGON: 472348826, NIP: 7292437278.
 2. Dane kontaktowe Fundacji:
  1. mail:fundacjabonifraterska@bonifratrzy.pl .
  2. telefon: +48 512 847 213

§2.

Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się wymienionych niżej pojęć mają one następujące znaczenie:

 1. Aukcja Charytatywna – aukcja elektroniczna, z której dochód przeznaczony jest na cele statutowe Fundacji.
 2. Fundacja – Fundacja Bonifraterska z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 12, 00-213 Warszawa, KRS 0000134759, REGON: 472348826, NIP: 7292437278,
 3. Newsletter – cykliczna usługa zawierająca treści informacyjne oraz promocyjne, która jest świadczona przez Fundację za pośrednictwem poczty elektronicznej na rzecz zainteresowanych tą usługą osób, które wyraziły zgodę na jej świadczenie,
 4. Przedmiot – rzecz lub usługa przeznaczona do licytacji na Aukcji Charytatywnej.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego i Polityka Prywatności Fundacji Bonifraterskiej,
 6. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.),
 7. Serwis – Serwis Internetowy Fundacji Bonifraterskiej.
 8. Usługi – usługi świadczone przez Fundację na rzecz Użytkowników za pomocą Serwisu – wpłaty na rzecz Fundacji, Newsletter, Charytatywny SMS, Aukcje Charytatywne.
 9. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

§3.

Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Serwisu, który umożliwia:

 1. uzyskanie informacji o działalności statutowej Fundacji i możliwości jej wsparcia,
 2. informacji dotyczących przekazania Fundacji 1% podatku,
 3. wpłatę na rzecz Fundacji,
 4. wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera,
 5. wysłanie Charytatywnych SMS,
 6. udział w Aukcjach Charytatywnych.

II. WSPARCIE FINANSOWE FUNDACJI

§4.

 1. Serwis umożliwia realizację na rzecz Fundacji płatności online w celu wsparcia jej działalności statutowej.
 2. Płatności są obsługiwane przez Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Haffnera 6,KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185 w Systemie Płatności Online BM za pośrednictwem udostępnionej Fundacji aplikacji.
 3. System Płatności Online BM obsługuje wyłącznie płatności w złotych.
 4. Dostępne formy płatności w Systemie Płatności Online BM to:
  1. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCardElectronic, Maestro
  1. Płatności online
  1. Płatności mobilne BLIK.
 1. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez wpłacającego kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej wpłacającego.

III. NEWSLETTER

§5.

 1. Newsletter wysyłany jest w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres poczty elektronicznej.
 2. Aby skorzystać z usługi Newslettera Użytkownik musi podać adres swojej poczty elektronicznej i wyrazić zgodę na jego otrzymywanie poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie Serwisu.
 3. Fundacja świadczy usługę elektroniczną Newsletter nieodpłatnie przez czas nieokreślony.
 4. W każdej chwili oraz bez podania przyczyny Użytkownik ma możliwość wycofania zgody na przesyłanie mu Newslettera. Może to zrobić na stronie internetowej lub zawiadamiając Fundację w dowolnej formie – w szczególności pisemnej, faksowej lub mailowej.

IV. AUKCJE CHARYTATYWNE

§6.

 1. Przedmiotem Aukcji Charytatywnych są Przedmioty przeznaczone do licytacji przez darczyńców.
 2. Uczestnikiem aukcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 3. Aukcje odbywają się za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. Warunkiem wzięcia udziału w licytacji jest posiadanie oficjalnego profilu na portalu społecznościowym Facebook.
 4. Uczestnictwo w Aukcji Charytatywnej ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
 5. Przedmioty oferowane do licytacji mogą być wystawiane samodzielnie przez darczyńców lub za pośrednictwem Fundacji.
 6. Wystawiając Przedmiot na licytację należy zamieścić ofertę zawierającą: zdjęcie oferowanego Przedmiotu, krótki opis Przedmiotu, cenę wywoławczą w walucie PLN, datę zakończenia licytacji, informację o kosztach wysyłki Przedmiotu.
 7. Zabronione jest wystawianie na aukcje przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zabroniony, a także używek, wyrobów tytoniowych, zwierząt i futer naturalnych.
 8. Zabronione jest wycofywanie ofert Przedmiotów wystawionych na Aukcję Charytatywną.
 9. Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystawiane Przedmioty, także w zakresie ewentualnych wad fizycznych lub prawnych.

§7.

 1. Kwotą, od której rozpoczynają się licytacje jest cena wywoławcza. Przedmioty licytowane są w górę, a każda kolejna deklarowana cena przebicia musi być wyższa od poprzedniej o kwotę minimum 1 zł.
 2. Licytowane kwoty należy zamieszczać w komentarzach pod postem dotyczącym danej aukcji, określając deklarowaną kwotę.
 3. W razie zgłoszenia przez co najmniej dwóch uczestników licytacji jednakowej ceny licytowanego przedmiotu, pierwszeństwo ma oferta zgłoszona wcześniej.
 4. Każda oferta cenowa zgłoszona przez uczestnika aukcji jest prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana.
 5. Uczestnik, którego oferowana cena będzie najwyższa w momencie zakończenia aukcji, zostaje jej zwycięzcą. Fundacja oznaczy w poście uczestnika, który zaproponował najwyższą kwotę w ramach danej aukcji.
 6. Wyniki Aukcji Charytatywnej, a w tym wylicytowana cena, będą publikowane na portalu Facebook. Wyniki Aukcji Charytatywnej są wiążące i ostateczne.
 7. Warunkiem wydania przedmiotu aukcji oraz przejścia jego własności na zwycięzcę jest uiszczenie deklarowanej kwoty, co powinno nastąpić w terminie 48 h od dnia zakończenia aukcji.
 8. Wpłat za kupione w drodze licytacji Przedmioty należy dokonywać na rachunek bankowy Fundacji, nr rachunku bankowego:77 1440 1231 0000 0000 0965 4402. Po dokonaniu wpłaty należy o tym fakcie powiadomić osobę, która wystawiła wylicytowany Przedmiot na Aukcję Charytatywną. W ramach powiadomienia należy podać imię i nazwisko/nazwę firmy oraz nazwę licytowanego Przedmiotu, a także załączyć potwierdzenie dokonanego przelewu.
 9. W przypadku niedokonania przez zwycięzcę wpłaty w wyznaczonym terminie, Przedmiot zostaje wystawiony ponownie na Aukcji Charytatywnej bądź prawo do jego nabycia przechodzi na osobę, która zadeklarowała kolejną najwyższą kwotę podczas przeprowadzonej licytacji.
 10. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska/nazwy firmy, a także zezwala na jego publiczne ujawnienie przez Fundację.
 11. Wydanie Przedmiotu licytacji nastąpi w drodze porozumienia pomiędzy wystawiającym a kupującym, co nastąpi po dokonaniu powiadomienia o wpłacie zgodnie z powyższym ust. 8. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek spory powstałe na linii wystawiający – kupujący.
 12. Po zakończeniu Aukcji Charytatywnej i przekazaniu Przedmiotu zwycięzcy aukcji, wystawca usuwa post dotyczący przedmiotowej aukcji.

V. REKLAMACJE

§8.

 1. Fundacja rozpatruje reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu i Usług w terminie 30 dni od dnia ich zgłoszenia.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane w dowolnej formie na adres siedziby Fundacji, adresy poczty elektronicznej albo numery telefonów wskazane w §1 Regulaminu.
 3. W reklamacji Użytkownik winien wskazać rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości.
 4. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych powyżej nie będą rozpatrywane.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§9.

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 Fundacja odpowiada za funkcjonowanie Serwisu, realizację Usług, przyjmowanie i załatwianie reklamacji, dotyczących funkcjonowania Serwisu i Usług i ochronę danych osobowych Użytkowników.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Serwisu Usługami, Fundacja podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych Użytkowników.
 3. Fundacja w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie wyłącza odpowiedzialność za brak dostępności Serwisu i jego niewłaściwe funkcjonowanie, spowodowane:
  1. siłą wyższą,
  2. niewłaściwym funkcjonowaniem systemu informatycznego Fundacji z przyczyn, za które nie ponosi ona odpowiedzialności,
  3. niewłaściwym funkcjonowaniem systemu informatycznego Użytkownika,
  4. brakiem zgodności oprogramowania Fundacji i Użytkownika,
  5. działaniem osób trzecich, za które Fundacja nie odpowiada.
 4. Fundacja nie odpowiada za prawdziwość danych i oświadczeń podanych lub złożonych przez Użytkownika ani ochronę danych i konsekwencje ich ujawnienia osobom trzecim z przyczyn, za które Fundacja nie ponosi odpowiedzialności.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

§10.

 1. Polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu. W przypadku umieszczenia na Stronie odnośników do innych stron www, Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
 2. Fundacja przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników korzystających z Serwisu. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowano i wdrożono wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.
 3. Serwis pozyskuje informacje o Użytkownikach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie podane przez Użytkowników informacje,
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 4. Gromadzone dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem i świadczenia jego Usług.
 5. Dane identyfikacyjne nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę Serwisu, z wyjątkiem danych zamieszczonych przez Użytkowników na potrzeby poszczególnych Usług (Newsletter, Aukcja Charytatywna).
 6. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu, Fundacja może okazjonalnie analizować pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów.

VIII. POLITYKA COOKIES

§11.

 1. Pliki „cookies” (po polsku „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzania stron WWW. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies służą rozpoznawania Użytkownika i jego urządzeń przez Serwis, dostosowywaniu zawartości stron do preferencji Użytkownika i optymalizacji korzystania przez niego z Serwisu, tworzeniu statystyk odwiedzin Strony i usuwaniu zaistniałych błędów.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 5. Przeglądarki internetowe mogą domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§12.

 1. Dane osobowe to zgodnie z RODO wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Fundacja Bonifraterskaz siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 12, 00-213 Warszawa, KRS 0000134759, REGON: 472348826, NIP: 7292437278.
 3. Celem zbierania danych w Serwisie jest
  1. pozyskiwanie darczyńców wspierających działalność Fundacji i ich wsparcia finansowego,
  2. wyrażenie darczyńcom wdzięczności za udzielone wsparcie,
  3. informowanie darczyńców o aktualnie prowadzonych akcjach charytatywnych, zbiórkach i możliwości wsparcia działalności Fundacji.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO), a także realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO). Interesy te wyrażają się w działalności statutowej Fundacji, której cele zgodnie z §5 jej Statutu stanowi:
  1. Wspieranie i promocja podmiotów leczniczych,
  2. Wspieranie i promocja różnych form świadczenia usług medycznych, w tym wspieranie i promocja nowoczesnych metod leczenia,
  3. Wspieranie realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w zakresie ochrony zdrowia,
  4. Wspieranie i promocja inicjatyw na rzecz działań profilaktycznych w dziedzinie ochrony zdrowia,
  5. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  6. Wspieranie, rozwijanie i finansowanie działalności popularyzatorskiej w zakresie ochrony zdrowia,
  7. Wspieranie inicjatyw zmierzających do dalszej poprawy jakości usług medycznych w tym także poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego,
  8. Prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej,
  9. Promocja i organizacja wolontariatu.
 5. Przetwarzane dane osobowe obejmują imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny.
 6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne dla korzystania z określonych Usług Serwisu.
 7. Udostępnione dane osobowe będą podlegały udostępnieniu:
  1. organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  2. współpracującym z Fundacją kancelariom prawnym, biurom rachunkowym, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym, firmom informatycznym i telekomunikacyjnym oraz biurom informacji gospodarczej.
 8. Dane osób, które decydują się przekazać darowiznę online, przekazywane są za zgodą Użytkownika na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Blue Media SpółkaAkcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Haffnera 6,KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185.
 9. Fundacja nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 11. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie korzystania z Usług Serwisu. Po tym czasie dane zostaną usunięte.
 12. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli jej lub jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§13.

 1. Regulamin niniejszy dostępny jest na stronie internetowej Fundacji, wskazanej w §1 ust. 1.
 2. 2 Fundacja ma prawo dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany zakresu Usług i sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. O każdej zmianie Regulaminu Fundacja powiadomi poprzez publikację na stronie internetowej aktualnej treści Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 marca 2021 r.